Ouvrages de Gudo Wafu NISHIJIMA

  • Shobogenzo de Dogen, traduction anglaise de Gudo Wafu NISHIJIMA et Mike CROSS, Editions WINDBELL.
  • Shinji SHOBOGENZO, 301 Koans, de Gudo Wafu NISHIJIMA, Editions WINDBELL.
  • Transmission of light, ouvrage anglais, Denkoroku de Maître KEIZAN, Thomas CLEARY, Editions SHAMBALA.
  • To meet the real dragon, de Gudo Wafu NISHIJIMA, Editions WINDBELL.

Laisser un commentaire